Algemene Voorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken deel uit van alle offertes en alle met FinWin BVBA gesloten overeenkomsten, Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard worden door FinWin BVBA.
De algemene verkoopvoorwaarden hebben in ieder geval voorrang op de inkoopvoorwaarden van onze klant.

De verkoopvoorwaarden gelden voor het Boeckenberg Sportcenter, de Boeckenberg Foyer, Boeckenberg Business Facilities, Boeckenberg Sport & Business, enz, allen deel uitmakende van de vennootschap FinWin BVBA.

 

 • Algemeen
  • Op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten van de FinWin BVBA zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing en vormen hiermede een geheel, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  • Alle aanbiedingen en prijsopgaven van FinWin BVBA, in welke vorm dan ook, vervallen, indien deze niet binnen 30 werkdagen na verzending respectievelijk afgifte schriftelijk of digitaal voor akkoord werden bevestigd en in het bezit zijn van FinWin BVBA, tenzij anders overeengekomen.
  • De aanbiedingen van FinWin BVBA zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
  • FinWin BVBA is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel te aanvaarden op voorwaarde, dat door de wederpartij zekerheden worden gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
  • Een overeenkomst met FinWin BVBA komt eerst tot stand, nadat FinWin BVBA de opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Eventuele wijzigingen en/of nadere aanvullende afspraken zijn eerst bindend voor FinWin BVBA, indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
 • Annulering
  Bij annulering door de klant van de voorziene bestelling, is de klant aan de organisator een schadevergoeding verschuldigd. Naargelang de omstandigheden zal het Boeckenberg Sportcenter de volgende compensatievergoedingen aanrekenen;
  – 10% van het inschrijvingsgeld bij annulering na bestelling.
  – 30% van het inschrijvingsgeld bij annulering tot 60 dagen voor aanvangsdatum van het evenement.
  – 50% van het inschrijvingsgeld bij annulering tot 30 dagen voor aanvangsdatum van het evenement.
  – 75% van het inschrijvingsgeld bij annulering tot 14 dagen voor aanvangsdatum van het evenement.
  – 100% van het inschrijvingsgeld bij annulering op minder dan 14 dagen voor aanvangsdatum van het evenement.
 • Overmacht
  Onder overmacht wordt verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, waarop FinWin BVBA geen invloed kan uitoefenen en waardoor FinWin BVBA niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
   
 • Onvoorziene omstandigheden
  Onder onvoorziene omstandigheden wordt verstaan, wat gerekend kan worden als overmacht op de dag vooraf, of op de dag van het evenement, zoals een ongeval of ernstige familieomstandigheden, heeft de Aankoper de gelegenheid om zich de dag van het evenement alsnog bij FinWin BVBA af te melden. Indien de Aankoper door middel van overtuigende schriftelijke bewijsvoering de overmacht hierin kan aantonen, is er sprake van een gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld van 50%.
  Indien blijkt dat er zich voor een evenement onvoldoende deelnemers hebben opgegeven kan FinWin BVBA tot 7 dagen voor aanvang besluiten het desbetreffende evenement af te gelasten op grond van een te geringe deelname. In dat geval heeft de Aankoper recht op volledige terugbetaling van het inschrijfgeld en kan de Aankoper FinWin BVBA nimmer verplichten tot het betalen van omzetschade, reis- en/of transportkosten of mogelijk andere gerelateerde kosten.
 • Betaling
  • Tenzij anders overeengekomen dient 100% van het totaalbedrag direct na facturatie op rekening van FinWin BVBA te zijn overgeschreven. Voor last-minute boekingen geldt de voorwaarde dat het totaalbedrag op de dag van het evenement op de rekening van FinWin BVBA dient te zijn bijgeschreven.
  • Indien de aankoper in de vroegboekperiode een deelname heeft bevestigd, dient het totaalbedrag betaald te worden uiterlijk 10 dagen na facturatie, tenzij anders overeengekomen in de aanbieding. Indien de betaaltermijn overschreden wordt, zullen de vroegboek kortingen vervallen.
  • Indien betaling van de factuur niet binnen de in het vorige artikel genoemde termijn heeft plaatsgevonden, is de Aankoper van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% procent per maand verschuldigd over het openstaand bedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Aankoper. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 procent van het –met inbegrip van voormelde rente – door de Aankoper verschuldigde bedrag.
  • Indien de inschrijver met betaling in gebreke is gebleven, heeft FinWin BVBA het recht om de Aankoper deelname aan het evenement te ontzeggen zonder dat daar enige verplichting van FinWin BVBA uit voortvloeit.
 • Veiligheid

  • Voor alle evenementen, arrangementen en entertainment van FinWin BVBA staat veiligheid boven alles. Uitgebreide instructies met betrekking tot veiligheid worden gegeven bij ieder evenement. In ieder evenement kunnen wijzigingen optreden indien de veiligheidsfactoren dit vereisen.

  • Elke deelnemer wordt geacht tevens zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen en de instructies op te volgen. Deelname aan de verschillende activiteiten is niet verplicht door FinWin BVBA. Wanneer de deelnemer gezondheidsklachten heeft en zijn gezondheid tijdens het evenement arrangement en/of entertainment in gevaar kan komen dient hij dit van te voren te melden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om een inschatting te maken i.v.m. met eventuele gezondheidsklachten en zijn gezond verstand te gebruiken hiervoor.

  • Men dient voor en tijdens het evenement nuchter te verschijnen, FinWin BVBA en de uitvoerders behouden het recht bij enige twijfel (van alcohol- en/of drugsgebruik) deelnemers te weren, dit voor ieders veiligheid.

  • Indien door omstandigheden het evenement betreffend uitsluitend in het belang van de veiligheid heeft FinWin BVBA te allen tijde het recht, wijzigingen in het evenementenprogramma aan te brengen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

  • Toegang tot, dan wel deelname aan het evenement kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd, indien zulks noodzakelijk wordt geacht in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, het dreigende ontstaan van schade, hinder e.d.

  • De deelnemer dient de van overheidswege en FinWin BVBA gestelde voorschriften, met name doch niet uitsluitend welke die in belang van de veiligheid en orde zijn gegeven, strikt op te volgen. Hij/zij zal zich voorts in het algemeen onthouden van zodanige gedragingen waardoor hij zichzelf en/of andere deelnemers in een gevaarsituatie brengt.

  • Indien de deelnemer het bepaalde in het vorige artikel opzettelijk overtreedt, is FinWin BVBA gerechtigd in het belang van de orde en veiligheid de overtreder(s) het verdere deelnemen te ontzeggen en te verwijderen van het evenement.

De uit deze condities voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid en de aan deze toegekende rechten gelden eveneens voor en komen toe aan zijn ondergeschikten en allen die in het bedrijf werkzaam zijn. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor ongevallen, tenzij er een fout kan bewezen worden in hoofde van FinWin BVBA. Voor medisch letsel dient altijd eerst de mutualiteit en hospitalisatieverzekering te worden aangesproken. Elke onderneming heeft een polis Arbeidsongevallen in België conform de wetgeving. Indien het om een evenement gaat waaraan wordt deelgenomen op vraag van de werkgever, dient hiervan op voorhand melding te worden gedaan bij de arbeidsongevallen verzekeraar voor zover de polis de nodige extensie “evenementen” bevat. Deze laatste behoort tot de verantwoordelijkheid van de werkgever.

 

 • Portretrecht en gebruik van gegevens
  • Tijdens het evenement is het toegestaan om tv-opnames, geluidsopnames en foto’s te maken. Deelname aan het evenement impliceert goedkeuring van de betrokken deelnemers, supporters, teams of bedrijven met betrekking tot het portretrecht van tijdens het evenement gemaakte tv- opnames, geluidsopnames en foto’s. De gemaakte tv-opnames, geluidsopnames of foto’s kunnen verspreid worden door FinWin BVBA en mogen gebruikt worden voor live of opgenomen tv-programma’s, Internet, webcasting, radio, film, verspreiding via de pers en andere gelijkwaardige media. FinWin BVBA en haar geaffilieerde franchisegever en de door haar ingezette fotografen hebben het recht elke foto of andere gelijkwaardige beelden, die van de deelnemers werden gemaakt tijdens het event, te gebruiken voor commerciële FinWin BVBA gerelateerde doeleinden.
  • Collega’s, vrienden of familieleden die zich online (via www.boeckenberg.be en alle gerelateerde websites) hebben geregistreerd als supporters voor het evenement, verklaren zich eveneens impliciet akkoord met betrekking tot het portretrecht zoals beschreven in het artikel hierboven.